1. Postanowienia ogólne
a. Usługodawcą jest BEM Magdalena Jarzynka- Jendrzejewska, Ewa Sypnik- Pogorzelska s.c, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej b. (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5252405070, REGON 141083420
Klientem jest osoba pełnoletnia, korzystająca z serwisu www.dietosfera.pl, która za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie akceptuje regulamin i zamawia usługę oferowaną przez BEM s.c
c. Regulamin dotyczy internetowych płatnych usług dietetycznych : programów żywieniowych, konsultacji dietetycznych, szkoleń i doradztwa żywieniowego online.
d. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez BEM s.c zwanej również Dietosfera- Poradnia dietetyczna jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów. Zamówienie wiąże się z akceptacją regulaminu.

2. Obowiązki Usługodawcy
a. Usługodawca zobowiązuje się do uruchomienia usługi ułożenia diety w terminie do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności na koncie.
b. Dietosfera- Poradnia dietetyczna zobowiązuje się do ułożenia diety zgodnej z danymi dostarczonymi w wypełnionym formularzu wywiadu żywieniowego z najwyższą starannością i aktualną wiedzą.
c. Jednocześnie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, niezgodnego z instrukcją przekazaną przez Usługodawcę.
d. Usługodawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Klientem za pomocą poczty e-mail/ telefonu (w godzinach funkcjonowania serwisu tj 9:00-17:00 w dni robocze) w razie potrzeby i dodatkowego wyjaśnienia wątpliwości.
e. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi przed pobraniem płatności bez podania przyczyny.

3. Obowiązki Klienta
a. Zamawiający wypełnia bardzo rzetelnie i z właściwą starannością formularz wywiadu żywieniowego – tym samym dostarcza danych potrzebnych do ułożenia diety. W razie konieczności usługodawca prześle dodatkowe pytania, a zamawiający odpowie na nie jak najszybciej uzupełniając wiedzę niezbędną do ułożenia diety.
b. Uruchomienie usługi następuje w momencie dokonania płatności (zaksięgowanie na koncie Usługodawcy) wg cennika zamieszczonego na stronie.

4. Ochrona prywatności
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

5. Płatności
a. Cennik diety online jest ważny od 1. 10. 2017 do odwołania lub udostępnienia nowego cennika.
b. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.
c. Zapłata za usługę jest równoznaczna z zaksięgowaniem środków na koncie usługodawcy.
d. Jeśli Klient nie dokona wpłaty w ciągu 7 dni od wypełnienia kwestionariusza i nie ma żadnego kontaktu z jego strony, wypełniony kwestionariusz ulega przedawnieniu.
e. Klient może dokonać płatności za daną usługę przelewem na wskazany numer konta lub automatycznie poprzez płatności elektroniczne.

6. Reklamacja i zgłaszanie problemów
a. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania usługi online z przyczyn, leżących po stronie Usługodawcy.
b. Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w terminie 3dni od dnia wykonania i otrzymania przez klienta diety.
c. Usługodawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
d. Reklamacje dotyczące niedziałania lub nieprawidłowego działania usługi powinny być składane w formie wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej online@dietosfera.pl lub za pośrednictwem Poczty polskiej.